Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Agrest Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciecha Sieciecha 26, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000650552, NIP: 5651527656, REGON: 365996146 zwana w dalszej części Spółką
 2. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem serwisu internetowego naturalny.sklep.pl zwanego w dalszej części Sklepem.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Spółki jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Spółka zobowiązuje się do wykorzystania danych rejestrowych klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 1. Polityka Prywatności znajduje się na stronie: www.naturalny.sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 i jest udostępniana w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 1. Przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych rejestrowych i osobowych klientów sklepu odbywa się na podstawie zasad ustanowionych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016.922 j.t.).

 

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu rejestracji i korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. adres poczty email,
  4. imię i nazwisko,
  5. adres rozliczeniowy i/lub adres dostawy.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu.
 2. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, która udostępniana jest na stronie Sklepu oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

Rejestracja i logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą stosownego formularza podając:
  1. adres e-mail
  2. hasło,
  3. imię i nazwisko,
  4. nr telefonu,
  5. adres dostawy i/lub adres rozliczeniowy,
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego klienta. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie Konta klienta jest nieodpłatne i nie wymaga akceptacji administratora sklepu.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

„Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i danymi rejestrowymi”

 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 2. Po dokonaniu rejestracji i akceptacji Konta klienta przez administratora,
 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów bez uprzedniej zgody Spółki.

 

Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.
 3. Do każdego zamówienia jest dołączany jest dowód zakupu - faktura VAT lub paragon fiskalny.
 4. Klient składając zamówienie w dokonuje następujących czynności:
  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
  2. wybór dostawy i formy płatności,
  3. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”
  4. dokonanie płatności za zamówione towary
 5. Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyła potwierdzenie dokonania zamówienia i potwierdzenie dokonania płatności.
 6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
  2. nazwę zamówionych produktów/produktu,
  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
  4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszt dostawy,
  5. sposób płatności,
  6. formularz reklamacyjny,
  7. Regulamin Sklepu,
  8. Polityka prywatności.

Formy płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  1. przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  2. gotówką – przy odbiorze przesyłki pobraniowej,
  3. e-przelewem lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) za pośrednictwem systemu płatności - operatorem płatności jest Blue Media S.A.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy:
  1. InPost - Paczkomaty, Kurier
  2. Poczta Polska - Pocztex48 odbiór w punkcie
  3. Paczka w Ruchu
  4. Kurier FedEx
 2. Termin przygotowania towaru do wysyłki do Klienta to 24 godziny licząc od dnia zaksięgowania płatności, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
 3. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, klient może odstąpić od umowy.
 4. Termin doręczenia uzależniony jest od dostawcy, nie powinien jednak przekroczyć maksymalnie 3 dni roboczych.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 6. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiegokolwiek uszkodzenia spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 8. Towary dostarczane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku dostaw poza granice warunki dostawy zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

 

Reklamacja i rękojmia

 1. Klient, który po otrzymaniu zamówienia stwierdzi niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem, może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez m.in.:
  1. wiadomość email na adres: info@agrest.biz
  2. list na adres: Agrest Sp. z o.o. , ul. Wojciecha Sieciecha 26, 20-381 Lublin z dopiskiem „REKLAMACJA
  3. uzupełnienie formularza kontaktowego w Sklepie pod adresem: www.naturalny.sklep.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju wady/niezgodności, nr zamówienia, dane kontaktowe oraz oczekiwanie Klienta w przypadku uznania reklamacji, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać wymiany produktu na nowy lub odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 8. Sklep wydaje pisemne oświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia i dokonania płatności.
 10. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 3. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

   

Własność intelektualna

 1. Opisy towarów oferowanych w Sklepie jak również fotografie, logotypy i wzory graficzne są własnością Spółki i są chronione prawami autorskimi.
 2. Spółka nie zezwala bez jej zgody na ich na kopiowanie.

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.naturalny.sklep.pl/pl/i/Regulamin/3.
 1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 2. Sklep dokonuje zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie kwestie sporne, o ile Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta.
 6. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze mediacji sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Polityka prywatności stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem www.naturalny.sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 8. Zmiana postanowień Polityki prywatności nie stanowi jego zmiany Regulaminu Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl